Cennik 2011

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie informuje, że na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (D.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), od dnia 01 stycznia 2011r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Andrychów.

UWAGA

Od dnia 01.01.2011 r. podatek VAT wynosi 8%. W związku z możliwością zmiany podatku w ciągu 2011r., ceny i stawki w taryfie podajemy w kwotach netto.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Gospodarstwa domowe

cena za 1 m³
dostarczonej wody

4,48
+ podatek VAT

zł/m³

2.

Pozostali odbiorcy
zasilani wodą
z SUW Olszyny

cena za 1 m³
dostarczonej wody

3,94
+ podatek VAT

zł/m³

3.

Pozostali odbiorcy
zasilani wodą kupo-
waną z P.K.”Aqua”
S.A.

cena za 1 m³
dostarczonej wody

5,17
+ podatek VAT

zł/m³

4.

Gmina Andrychów
za wodę do fontann,
zdroi ulicznych
i na cele przeciwpożarowe

cena za 1 m3
dostarczonej wody

3,94
+ podatek VAT

zł/m3

Tabela 2 Wysokość cen za odprowadzane ścieki

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Gospodarstwa
domowe

cena za 1 m³
odprowadzonych
ścieków

4,70
+ podatek VAT

zł/m³

2.
Pozostali odbiorcy
cena za 1m3
odprowadzonych
ścieków
4,701)
+ podatek VAT
zł/m³
  1. Cena dotyczy ścieków przemysłowych, których parametry odpowiadają dopuszczalnym parametrom określonym w umowie. Za przekroczenie parametrów dopuszczalnych nalicza się opłatę dodatkową wg wzoru :

Fz - Mz x procent ceny za ścieki
określony w Tabeli 3
x cena 1 m3 odprowadzonych ścieków
js

gdzie:

Fz - faktyczna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
Mz - dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
js - jednostka stężenia wg Tabeli 3

Uwaga:

  1. Do cen określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt.9) rozporządzenia.
  2. Na podstawie art.2 pkt. 13 ustawy wyodrębniono w Tabeli 2, dwie grupy odbiorców. Po dokonaniu alokacji kosztów na powyższe grupy stwierdzono, że ceny usług są identyczne. W załączonych do wniosku obliczeniach uwzględniono więc łączne koszty i przychody obu grup taryfowych.

Tabela 3 PODZIAŁ WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA GRUPY, WIELKOŚCI JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OPŁATY DODATKOWE ZA PRZEKROCZENIE JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ

Wskaźniki zanieczyszczeń

Grupa

Jedn. stężenia
g/m3

% ceny umow. z tyt.
przyjm. ściek. za przekr. jedn. stęż. w 1m3 ścieków

Pięciodniowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5

1

100

10

Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu (ChZT-Cr)

1

100

10

Zawiesina ogólna

1

50

10

Chlorki

1

100

10

Siarczany

1

100

10

Subst. ekstr. się eterem naft.

1

10

5

Azot ogólny

1

1,0

5

Fosfor ogólny

1

0,1

5

Fenole lotne

2

0,05

5

Substancje ropopochodne

2

0,1

10

Subst. pow. czynne-anion.

2

1,0

5

Ołów

2

0,1

10

Rtęć

2

0,01

10

Miedź

2

0,1

10

Cynk

2

0,1

10

Kadm

2

0,1

10

Chrom

2

0,1

5

Nikiel

2

1,0

10

Temperatura

-

1

5

Odczyn pH

-

0,1

5

  1. W przypadku przekroczenia stężeń w kilku wskaźnikach grupy 1 wymiar opłaty ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
  2. W przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników grupy 2.
  3. W przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup 1 i 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za wszystkie przekroczone wskaźniki grupy 2.

    Tabela 4 Wysokość stawek opłat abonamentowych

L.p.

Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka

Jednostka
miary

1

2

3

4

5

1.

Odbiorcy wody rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza

Stawka opłaty
abonamentowej za
gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt
wodomierza i rozliczenie należności

6,07
+ podatek VAT

zł/odbiorcę/m-c

2.

Odbiorcy wody rozliczani
na podstawie ryczałtu

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług

2,65
+ podatek VAT

zł/odbiorcę/m-c

3.

Odbiorcy usługi odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza zamontowanego na własnym ujęciu wody

Stawka opłaty za gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego

6,07
+ podatek VAT

zł/odbiorcę/m-c

4.

Odbiorcy usługi odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie ryczałtu

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług

2,65
+ podatek VAT

zł/odbiorcę/m-c

5.

Odbiorcy usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wskazań tego samego wodomierza

Stawka opłaty
abonamentowej za
gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt
wodomierza i rozliczenie należności

8,72
+ podatek VAT

zł/odbiorcę/ m-c

Uwaga:

  1. Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabel 1,2 i 4 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9 rozporządzenia.
  2. Od odbiorców usługi dostarczania wody lub odprowadzania ścieków, u których zamontowany jest więcej niż jeden wodomierz główny pobiera się stawkę opłaty abonamentowej za każdy wodomierz główny.