WYŁONIENIE WYKONAWCY SUW Olszyny

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonawcę „Kontraktu XI A – Zad. 2 – SUW Olszyny”  realizowanego w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”. Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w dniu 15.09.2014r podpisał umowę z firmą PALL POLAND Spółka z o.o. z Warszawy na dostawę i montaż kompletnej instalacji membranowej modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody Olszyny w Andrychowie.

WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonawcę Kontraktu X – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Andrychowie”, realizowanego w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”. Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. podpisał w dniu 19.04.2013 roku umowę z firmą EKOLOG Spółka z o.o. z Piły na zaprojektowanie i przeprowadzenie przebudowy oczyszczalni ścieków w  Andrychowie. Celem prowadzonych prac będzie unowocześnienie oczyszczalni ścieków oraz optymalizacja jej mocy przerobowych. Zastosowanie wydajniejszej i mniej energochłonnej technologii oczyszczania ścieków spowoduje dalszą poprawę parametrów ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki Wieprzówki oraz zmniejszy koszty oczyszczania ścieków. Przebudowa oczyszczalni ścieków kosztować będzie około 29,5 mln złotych i potrwa do końca 2014 roku. Około 2/3 kosztów przebudowy zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

KOLEJNE ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

Rozstrzygnięto cztery kolejne przetargi na wykonawców kontraktów realizowanych w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.
Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. podpisał w dniu 05.12.2012 roku umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej koło Krynicy Zdroju umowę na przeprowadzenie przebudowy metodą reliningu („rura w rurze”) wodociągu na odcinku Czaniec – Andrychów.

W dniu 03.01.2013 roku doszło do podpisania umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Andrychowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Roczynach w rejonie ulic Podgórska i Polana.

Natomiast w dniu 08.01.2013 roku zawarto umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o. z Łańcuta na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zagórniku,

oraz umowę z konsorcjum, któremu lideruje „OMEGA” Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej na wykonanie kanalizacji sanitarnych w Sułkowicach.

Realizacja  wszystkich  zadań  rozpocznie się jeszcze w pierwszym kwartale 2013 roku i potrwa przez około dwa lata (przebudowa wodociągu przez rok).

PODPISANIE UMOWY Z INŻYNIEREM KONTRAKTU

W dniu 07.11.2012 roku podpisano umowę z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą, tj. GRONTMIJ POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.

Pod pojęciem Inżynier Kontraktu mieści się zespół specjalistów zapewniających skuteczny nadzór nad wykonawstwem robót oraz zarządzaniem kontraktem, to jest kontrolę pod względem jakości i ilości, monitorowanie postępów robót i wydatków oraz administrowanie robotami. Do podstawowych czynności sprawowanych przez Inżyniera Kontraktu należy m.in.:

  • zapewnienie profesjonalnego i kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • kontrola prawidłowości wykonania zadań projektu, zgodnie z jego zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Inżynier Kontraktu reprezentujący interesy Inwestora podejmuje decyzje i wydaje polecenia Wykonawcom poszczególnych zadań, ujętych w projekcie.

KOLEJNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE

W sierpniu 2012 roku ogłoszonych zostanie łącznie pięć nowych przetargów nieograniczonych na realizację kontraktów objętych projektem „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”. Przedmiotem trzech kontraktów jest budowa kanalizacji sanitarnej w Roczynach, Zagórniku i Sułkowicach, jeden kontrakt dotyczył będzie przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Andrychowie według zasady „Zaprojektuj i wybuduj”, a ostatni kontrakt to przebudowa metodą reliningu („rura w rurze”) wodociągu Czaniec – Andrychów. Przewiduje się, że pierwsze prace związane z w/w kontraktami rozpoczną się pod koniec bieżącego roku. Koszty ponoszone przez ZWiK sp. z o.o. na realizację kontraktów będą w 85% refundowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pełna informacja na temat przetargu na stronie Przetargi

ROZPOCZĘCIE PRAC W BRZEZINCE DOLNEJ I OKOLICY

W drugiej połowie lipca 2012 rozpoczną się prace ziemne, związane z budową kanalizacji sanitarnej w Brzezince Dln. Budowa kanalizacji sanitarnej stanowić będzie realizację Kontraktu III projektu: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”. Prace odbywały się będą etapami na ulicach: Słoneczna, Polna, Podgórska, Legionistów w Brzezince Dln. oraz na części ul. Działy w Roczynach i ulicach Floriańska, Kalinowa i Wrzosowa w Targanicach i powinny zostać zakończone w I kwartale 2014 roku. Łącznie w ramach Kontraktu III wybudowane zostanie blisko 10 km sieci kanalizacyjnej. Po przeprowadzeniu serii prób technicznych nowo wybudowana sieć zostanie oddana do użytku pod koniec 2014 roku.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA INŻYNIERA KONTRAKTU

W dniu 4 maja 2012 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu projektu: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.
Inżynier Kontraktu to  nazwa zespołu specjalistów zajmujących się administrowaniem, nadzorowaniem oraz rozliczaniem wszelkich prac budowlanych i montażowych, prowadzonych w ramach realizacji projektu.
Koszty ponoszone przez ZWiK sp. z o.o. na Inżyniera Kontraktu są w 85% refundowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pełna informacja na temat przetargu na stronie PRZETARGI

POWOŁANIE JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Na przełomie lutego i marca 2012 roku w strukturze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Andrychowie utworzony został nowy dział o nazwie Jednostka Realizująca Projekt.
Zadaniem nowopowstałego działu jest organizacyjno-ekonomiczna obsługa oraz promocja realizacji projektu: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.
W skład nowego działu wchodzi Komórka finansowo-administracyjna oraz Komórka techniczno-monitoringowa, a docelowo cały dział liczył będzie pięć osób, których wynagrodzenia w 85% są refundowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przewiduje się, że funkcjonowanie nowego działu potrwa do końca realizacji projektu, czyli do końca 2015 roku.

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

W dniu 3 lutego 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, w obrębie priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa”, działanie I „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, projektu: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”. Umowa została podpisana przez Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Andrychowie Pana Jana Mrzygłoda i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Panią Małgorzatę Mrugałę, w obecności Burmistrza Miasta Andrychowa Pana Tomasza Żaka.