W ramach bieżących zadań Laboratorium wykonuje:

  • badania wody uzdatnionej w celu stałego monitoringu wody podawanej do sieci,
  • badania jakości ujmowanej wody powierzchniowej,
  • badania ścieków oraz osadów ściekowych w celu monitoringu procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel, którego kwalifikacje potwierdzane są systematycznie poprzez udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.
Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Wadowicach do prowadzenia analiz wody do spożycia (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294). Ponadto, dążąc do zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych usług Laboratorium ma wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem posiadanych kompetencji jest Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1303 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakresem akredytacji objęte są badania fizyczne i chemiczne wody i ścieków, badania mikrobiologiczne wody oraz pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wody powierzchniowej oraz ścieków.
Zakres akredytacji dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej PCA:  http://www.pca.gov.pl

Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych przez Laboratorium usług udziela:
Urszula Niziołek - Kierownik Laboratorium
tel. 33 875 26 40 w. 535,
e-mail: uniziolek@zwikandrychow.pl

Formularze do pobrania :

Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1303
Certyfikat Akredytacji nr AB 1303
Zatwierdzenie systemu jakości przez PPIS w Wadowicach
Zlecenie badania wody
Zlecenie badania ścieków
Ankieta satysfakcji Klienta
Cennik analiz
Laboratorium badania wody i ścieków - Deklaracja Wykonującego dotyczaca jakości badań i skarg