Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( D.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( D.U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów

Uchwała Nr LI-515-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 roku w  sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów

Czytaj więcej