W ramach dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej Projektu pn. „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” 30 czerwca 2015r wykonano i oddano do eksploatacji przebudowaną Oczyszczalnię Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie.
Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno – biologicznego oczyszczania dopływających ścieków
z chemicznym wspomaganiem procesu defosfotacji.

Ścieki dopływają na teren oczyszczalni do komory przelewowej a następnie kanałem przepływają do hali krat, gdzie na kratach o prześwicie 6 mm zatrzymywane są grubsze zanieczyszczenia stałe zwane skratkami. Zatrzymane skratki są płukane, odwadniane i prasowane oraz usuwane do pojemników i dalej na składowisko skratek, gdzie poddawane są procesowi higienizacji.

Ścieki po przepłynięciu przez kraty doprowadzane są do piaskownika napowietrzanego z wydzielonymi komorami separacji tłuszczu, w którym następuje wytrącenie piasku i wyflotowanych tłuszczy oraz innych części pływających. Piasek następnie tłoczony jest pompami do separatora piasku, skąd po przepłukaniu
i odwodnieniu usuwany jest do pojemników. Tłuszcze i części pływające zaś odprowadzane są okresowo do studni flotatów a po zagęszczeniu kierowane do zbiornika pośredniego osadów i dalej do komory fermentacyjnej.

Z komór piaskownika ścieki kierowane są na dwa osadniki wstępne, gdzie następuje sedymentacja zawartych w ściekach surowych zawiesin, które jako osad wstępny usuwane są grawitacyjnie do pompowni osadu wstępnego i dalej do zagęszczacza grawitacyjnego. Po zagęszczeniu osad skierowany zostaje do zbiornika pośredniego osadów i dalej do komory fermentacyjnej.

Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają następnie do pompowni ścieków skąd podawane są pompowo na układ biologicznego oczyszczania. W reaktorach biologicznych (komorach osadu czynnego) zachodzą procesy biologicznego oczyszczania ścieków polegające na redukcji zanieczyszczeń organicznych oraz związków azotu i fosforu za pomocą osadu czynnego.

Z reaktorów biologicznych ścieki odpływają do osadników wtórnych, gdzie następuje ostateczna sedymentacja i oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Oczyszczone i sklarowane ścieki z osadników wtórnych odpływają otwartymi kanałami ściekowymi poprzez komorę pomiarową ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeki Wieprzówka.

W procesie oczyszczania ścieków powstaje osad wstępny, osad czynny, osad nadmierny oraz flotat
z piaskownika, osadników wstępnych i osadników wtórnych który doprowadzany jest do zbiornika pośredniego osadu, skąd poprzez pompy i wymienniki przetłaczany zostaje do wydzielonej komory fermentacyjnej. W komorze WKF w procesie przeróbki osadów na drodze fermentacji beztlenowej w temp.
ok. 36 C powstaje zmineralizowany osad oraz gaz pofermentacyjny – biogaz, stanowiący mieszaninę gazów (metanu i dwutlenku węgla) zanieczyszczoną siarkowodorem i wodą. Po odsiarczeniu biogaz kierowany jest poprzez zbiornik biogazu, pełniący funkcję magazynową i buforową do kotłowni gdzie wykorzystywany jest m.in. do ogrzewania pomieszczeń Zakładu. Przefermentowany zaś i zmineralizowany osad odprowadzany jest do zbiornika osadu przefermentowanego a następnie do stacji mechanicznego odwadniania, skąd po odwodnieniu na wirówkach dekantacyjnych i higienizacji przetransportowany jest do kontenerów i utylizowany.

Efektywność pracy oczyszczalni określa tak zwany stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach
i wyraża się w procentach jako stosunek ładunków zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu do ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych.

Stopień redukcji zanieczyszczeń oraz biogenów w poszczególnych latach przedstawiają poniższe tabele:

Wskaźnik Jednostka Średnia roczna wartość wskaźnika w 2022r Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]
Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Dopuszczalna wartość wskaźnika
BZT5 mg O2/l 250,0 5,14 15 97,94
ChZTcr mg O2/l 519,4 32,47 125 93,75
Zawiesiny ogólne mg/l 235,9 5,68 35 97,59
Azot ogólny mg N/l 37,08 14,00 15 62,24
Fosfor ogólny mg P/l 4,05 0,628 2 84,49

 

 

Wskaźnik Jednostka Średnia roczna wartość wskaźnika w 2021 r. Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]
Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Dopuszczalna wartość wskaźnika
BZT5 mg O2/l 174,2 6,71 15 96,15
ChZTcr mg O2/l 421,1 29,7 125 92,95
Zawiesiny ogólne mg/l 140,6 4,59 35 96,73
Azot ogólny mg N/l 34,38 11,74 15 65,84
Fosfor ogólny mg P/l 3,38 0,844 2 75,04


Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2020 r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5

mg O2/l

139,8

4,9

15

96,49

ChZTcr

mg O2/l

311,8

24,12

125

92,27

Zawiesiny ogólne

mg/l

112,8

3,93

35

96,52

Azot ogólny

mg N/l

31,9

11,69

15

63,36

Fosfor ogólny

mg P/l

3,13

0,85

2

72,87

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2019r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5

mg O2/l

140,2

5,24

15

96,26

ChZTcr

mg O2/l

309,8

25,48

125

91,77

Zawiesiny ogólne

mg/l

134,2

4,88

35

96,36

Azot ogólny

mg N/l

28,99

11,96

15

58,75

Fosfor ogólny

mg P/l

2,95

0,73

2

75,25

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2018r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5

mg O2/l

154,3

5,13

15

96,7

ChZTcr

mg O2/l

343

26,32

125

92,3

Zawiesiny ogólne

mg/l

152,2

4,74

35

96,9

Azot ogólny

mg N/l

30,2

9,86

15

67,4

Fosfor ogólny

mg P/l

3,23

0,85

2

73,7

 

 

Cały proces oczyszczania możemy  podzielić na dwa  etapy:

1.  oczyszczanie mechaniczne -  które  realizowane  jest  kolejno na  obiektach :

  • kraty,
  • piaskownik,
  • osadniki  wstępne,

2. oczyszczanie  biologiczne –  odbywa  się  na  obiektach :

  • komory  osadu  czynnego,
  • zagęszczacze osadu,
  • wydzielone komory  fermentacyjne  z  wymiennikami  ciepła,
  • osadniki  wtórne,
  • odwadnianie osadów  ściekowych  po  fermentacji /wirowanie/.

Ścieki przepływając  przez  kolejne  obiekty  oczyszczalni ,  od  krat  po  osadniki  wtórne, "gubią" zawarte  w  nich  zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia  które  pozostają  na  kratach  i  w  piaskowniku  przekazywane  są  do  utylizacji  specjalistycznym firmom  poza ternem oczyszczalni.

Natomiast  osady  z  osadników  wstępnych  są  gromadzone zagęszczaczach  grawitacyjnych   gdzie podlegają  częściowemu odwodnieniu   a  następnie  pompowane  są  do  komór  fermentacyjnych. W  komorach osady  podgrzewane są  do  temperatury  36ºC . Zawartości  komór podlega  fermentacji  beztlenowej  w  wyniku  której zmniejsza  się  zawartość  substancji  organicznej  w  osadzie i  wydziela  się  biogaz .Po fermentacji  następuje ostatni proces przeróbki  osadów  ściekowych  polegający  na  ich  odwodnieniu  za pomocą  wirówki  dekantacyjnej.

O  efektywności  pracy  oczyszczalni  stanowi  tak  zwany  stopień  redukcji  zanieczyszczeń  wpływających  w  ściekami . Dla  naszej  oczyszczalni  wynosi on  prawie  93 %  . Znaczy to że  tylko 7 %  zanieczyszczeń  wpływających   na  oczyszczalnię   pozostaje  w  ściekach  oczyszczonych. Stąd  rocznie na  placu  składowym  pozostaje  prawie  2500  ton  ustabilizowanych osadów  ściekowych. Rocznie  przez  oczyszczalnię  przepływa  około  8.000 .000  m³  ścieków. W komorach  fermentacyjnych  powstaje  do  250.000  m³  biogazu o wartości  opałowej  22 GJ / m³ . Biogaz  spalany  jest  w  kotłach  wytwarzających  ciepło  niezbędne  do  ogrzania  osadów  w  komorach fermentacyjnych / 36ºC/ .

Oczyszczalnia utylizuje również osady z przydomowych oczyszczalni ścieków.