Regulamin udzielania zamówień :

 

Pobierz regulamin - kliknij tutaj

Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.:

• ze strony producenta - firmy Adobe :

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

• z innych stron oferujących darmowe oprogramowanie – w wyszukiwarce
wpisać: Adobe Acrobat Reader

• program ten dość często jest również umieszczany na płytach CD-ROM
dołączanych do czasopism komputerowych
Po pobraniu ww. programu należy go zainstalować.

 

Aktualne informacje o przetargach / wynikach przetargów :

 

Andrychów, dn. 7.09.2022 r.

Wyniki przetargu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. 34 - 120 Andrychów, ul. Batorego 68
NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820, powiat Wadowice,  woj. małopolskie
www.zwikandrychow.pl     sekretariat@zwikandrychow.pl , tel.  33  875 26 40

ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Kliknij pobierz informacje zbiorczą lub Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Protokół z otwarcia ofert

 

 

Andrychów, dn. 16.08.2022 r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie zwanym w dalszej części Regulaminem

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
34 - 120 Andrychów, ul. Batorego 68
NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820
powiat Wadowice,  woj. małopolskie
www.zwikandrychow.pl     sekretariat@zwikandrychow.pl
tel.  33  875 26 40

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Miejsce odbioru osadu: siedziba Zamawiającego
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
imię i nazwisko:          Bogdan Knapek      
telefon: 33  875 26 40  wew. 530     660 489 466     
e-mail: bknapek@zwikandrychow.pl
nr pokoju: 9         
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  ( pn. - pt ) 900 -  1300
Rodzaj zamówienia: Usługa
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.
Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.
Kryteria wyboru ofert:  cena (koszt) - 100 %
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami można pobrać:
ze strony internetowej Zamawiającego: www.zwikandrychow.pl/strony/przetargi.htm

DOKUMENTY DO POBRANIA - KLIKNIJ - POBIERZ

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie §29 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w §27 ust. 1 Regulaminu oraz w SIWZ.
Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat),  w terminie do:  06.09.2022 r ; godz. 1130 
Miejsce i termin otwarcia ofert:  Siedziba zamawiającego:  pokój nr 15  ;   06.09.2022 r ; godz. 1200

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Prezes Zarządu
Jan Mrzygłód

 

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Kliknij - pobierz

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Andrychów, dn. 29.10.2021 r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie zwanym w dalszej części Regulaminem

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
34 - 120 Andrychów, ul. Batorego 68
NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820
powiat Wadowice,  woj. małopolskie
www.zwikandrychow.pl     sekretariat@zwikandrychow.pl
tel.  33  875 26 40

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Miejsce odbioru osadu: siedziba Zamawiającego

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
imię i nazwisko:          Bogdan Knapek      
telefon:                       33  875 26 40  wew. 530     660 489 466     
e-mail:                         bknapek@zwikandrychow.pl
nr pokoju:                   9        

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  ( pn. - pt ) 900 -  1300
Rodzaj zamówienia:              Usługa
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
Kryteria wyboru ofert:  cena (koszt)               -           100 %

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami można pobrać:
ze strony internetowej Zamawiającego: www.zwikandrychow.pl/przetargi.htm

Kliknij - pobierz komplet wymaganych dokumentów

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie §29 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w §27 ust. 1 Regulaminu oraz w SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat),  w terminie do:  
25
.11.2021 r ; godz. 11.30 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  Siedziba zamawiającego:  pokój nr 15  ;   25.11.2021 r ; godz. 1200
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Prezes Zarządu
Jan Mrzygłód

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

znak:1/TWI/2021                                                                                 Andrychów, 16 września 2021r.

dotyczy:      postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji  „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody i zbiornikami wodociągowymi dla miejscowości Targanice i Brzezinka Gmina Andrychów – ETAP I, realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną   w oszczędzanie energii” w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana:

OFERTA NR 2
F.P.H.U. METALDREW Krzysztof Krzesiński
Kuków 88a
34-206 Krzeszów
z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia 4 130 340,00 zł brutto w tym VAT 23%

Uzasadnienie wyboru: 
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta jest prawidłowa i najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny ofert złożonych w postępowaniu znajduje się w poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Pkt cena 80%

Okres gwarancji

Pkt gwarancja 20%

Razem pkt

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
MACHNIK sp. z o.o.
33-380 Krynica-Zdrój
Mochnaczka Wyżna 118

4 765 020,00

69,34

60 miesięcy

20

89,34

2.

F.P.H.U. METALDREW Krzysztof Krzesiński
Kuków 88a
34-206 Krzeszów

4 130 340,00

80 pkt

60 miesięcy

20 pkt

100 pkt

 

Jan Mrzygłód
            (-)
Prezes Zarządu

Kliknij - pobierz pełną wersje informacji - wersję do wydruku

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kraków, 30 sierpnia 2021r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy:           postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji  „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody i zbiornikami wodociągowymi dla miejscowości Targanice i Brzezinka Gmina Andrychów – ETAP I, realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzenie, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną   w oszczędzanie energii” w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuję informacje o nazwach oraz siedzibach wykonawców, których oferty zostały otwarte a także cenach zawartych w ofertach.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
MACHNIK sp. z o.o.
33-380 Krynica-Zdrój
Mochnaczka Wyżna 118

 

 

4 765 020,00

 

 

60 miesięcy

2.

F.P.H.U. METALDREW Krzysztof Krzesiński
Kuków 88a 34-206 Krzeszów

 

4 130 340,00

 

60 miesięcy

Jednocześnie, działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, Zamawiający – przed otwarciem ofert – udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4 800 000,00 zł.

Jan Mrzygłód
            (-)
Prezes Zarząd

Kliknij - pobierz wersję do wydruku

 

INFORMACJA

 

znak:1/TWI/2021                                                                                 Andrychów, 30 sierpnia 2021r.

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy:           postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji  „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody i zbiornikami wodociągowymi dla miejscowości Targanice i Brzezinka Gmina Andrychów – ETAP I, realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzenie, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną   w oszczędzanie energii” w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”

W imieniu Zamawiającego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przekazuję następującą informację:

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 800 000,00 zł brutto.

Jan Mrzygłód
(-)
Prezes Zarządu

Kliknij - pobierz wersję do wydruku

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Andrychów, dnia 13.08.2021

„Budowa sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody i zbiornikami wodociągowymi dla miejscowości Targanice i Brzezinka Gmina Andrychów – ETAP I, realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzenie, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną   w oszczędzanie energii” w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”

Znak postępowania: 1/TWI/2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SWZ
 • Formularz oferty – wzór (Zał. nr 1)
 • Oświadczenia Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby – wzór (Zał. nr 2 A-B-C-D),
 • Wykaz robót – wzór (Zał. nr 3)
 • Wykaz osób – wzór (Zał. nr 3.1)
 • Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór (Zał. nr 4)
 • Wzór umowy wraz z załącznikami – wzór (Zał. nr 5)
 • Dokumentacja projektowa (Zał. nr 6)
 • Przedmiary robót (Zał. nr 7)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (Zał. nr 8)
 • Decyzja z dnia 14.06.2017r. znak: NBZ.6743.1.153.2016 (Zał. nr 9)
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Zał. nr 10)

UWAGA - ogłoszenie o zamówieniu wersja do wydruku, oraz wymienione powyżej wszelkie niezbędne dokumenty, formularze i załączniki dotyczące niniejszego ogłoszenia o zamówieniu dostępne są do pobrania TUTAJ (uwaga - plik zip zawiera 1 GB danych)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody i zbiornikami wodociągowymi dla miejscowości Targanice i Brzezinka Gmina Andrychów – ETAP I

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120079170 1.4.) Adres zamawiającego 1.4.1.) Ulica: Batorego 68 1.4.2.) Miejscowość: Andrychów 1.4.3.) Kod pocztowy: 34-120 1.4.4.) Województwo: małopolskie 1.4.5.) Kraj: Polska 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A -Oświęcimski 1.4.7.) Numer telefonu: 33 8752640 1.4.8.) Numer faksu: 33 8752640 wew. 350 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zwikandychow.pl 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikandrychow.pl 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy -art. 5 ust. 1 pkt 2 -gospodarka wodna 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
udostępnianie, obsługa sieci przeznaczonych do świadczenia usł. publ. w zw. z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej, dostarczanie wody pitnej do sieci, odprowadzanie oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148907/01 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-08-13 14:15

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia
Budowa sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody i zbiornikami wodociągowymi dla miejscowości Targanice i Brzezinka Gmina Andrychów – ETAP I 3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie jest realizowane z dofinansowaniem ze
środków Unii Europejskiej w ramach typu „Gospodarka wodno -ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzenie, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialnąw oszczędzanie energii” w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz pompowniami wody i zbiornikami wodociągowymi dla miejscowości Targanice i Brzezinka -gmina Andrychów w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej obejmującej (zbiornik wody Zb-1 i kontenerowa pompownia wody Pw-1 wraz z instalacją elektryczną, zlokalizowane na działce nr ew. 1723/2 w miejscowości Targanice, zbiornik wody Zb-2 i kontenerowa pompownia wody Pw-2 wraz z instalacją elektryczną -zlokalizowane na dz. nr ew. 6111/4 w miejscowości Porąbka), kontenerowa pompownia wody Pw-3 wraz z instalacją elektryczną – zlokalizowana na dz. nr ew. 1258/4 w miejscowości Targanice, kontenerowa pompownia wody Pw-4 wraz z instalacją elektryczną – zlokalizowana na dz. nr ew. 1585/23 w miejscowości Targanice, kontenerowa pompownia wody Pw-5 wraz z instalacją elektryczną – zlokalizowana na dz. nr ew. 1663/1 w miejscowości Targanice, przyłączy wodociągowych, zjazdów do pompowni i umocnień dna i skarp potoku Targaniczanka w miejscowości Targanice, Brzezinka -gmina Andrychów oraz w miejscowości Porąbka -gmina Porąbka. Przedmiotowa sieć wodociągowa dla miejscowości Targanice, Brzezinka zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej o160 zlokalizowanej na działce nr ew. 1723/2 w miejscowości Targanice. Dla zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody w projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać 2 kontenerowe pompownie wody Pw 1, Pw 3. Pompownia wody Pw 1, współpracować będzie z projektowanym zbiornikiem wody Zb-1 zlokalizowanym na dz. nr ew. 1723/2 o pojemności V=250 m3.
W ramach budowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi należy wykonać zjazdy z dróg publicznych do pompowni wody PW-3 oraz z dróg wewnętrznych do pompowni PW-1, oraz utwardzenia fragmentów działek, na których zlokalizowane są projektowane pompownie wody. Należy wykonać ogrodzenia całego terenu zbiornika wody ZB-1 wraz z pompownią wody PW-1 oraz terenu pompowni PW-3 z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej o wysokości 1,5m÷1.8m, na cokole betonowym. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami dostępna na stronie Zamawiającego www.zwikandrychow.pl
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-08-30 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy pzp – spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej PE110 i/ lub PE 160 o długości łącznej min. 2 600 m i o wartości brutto minimum 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), w tym conajmnej 500 m zostało wykonane metodą przewiertu sterowanego; W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów).

W/w osoba fizyczna musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Kierownik budowy (robót) winien być wpisany na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 109 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 109 ustawy.

3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu – o którym mowa w pkt 5.1. SWZ – zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w punktach 6.1.5.2., 6.1.3. – jeżeli dotyczy, 6.1.4. oraz 6.2.2. – 6.2.3. SWZ, a warunku, o którym mowa w pkt 5.2. SWZ – zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 6.1.5.1. oraz 6.2.1. SWZ. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Do upływu terminu przewidzianego na złożenie ofert -za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu -Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SWZ, wypełniony i podpisany przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy. Uwaga! W sytuacjach opisanych w pkt 16.9. SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza Oferty, jako oświadczenia składające się na treść Jego oferty, także informacje opisane w przywołanym punkcie, zgodnie obowiązkiem wynikającym z art. 225 ustawy.

2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, a zatem:

a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;

b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych w lit. a) powyżej; Opisane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z pkt. 6.1.3. SWZ.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg. wzoru zaproponowanego w Zał. nr 4 do SWZ -jeżeli dotyczy.

4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.

5. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy, składa on odrębne następujące oświadczenia:

5.1. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
5.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy, według wzorów zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B, C i D Zał. nr 2 do SWZ. UWAGA!!! W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zwikandrychow.pl . Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Pozostałe informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, porozumiewania się się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, ustalony zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, kryteriów oceny ofert, zasad wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera SWZ wraz z załącznikami dostępna na stronie Zamawiającego www.zwikandrychow.pl. Postępowanie prowadzone jest dobrowolnie z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa progów unijnych o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy. Wykonawcy nie przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Andrychów, dn. 1.12.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Szczegóły dostępne są tutaj

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Andrychów, dn. 30.10.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie  zwanym w dalszej części Regulaminem

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
34 - 120 Andrychów, ul. Batorego 68
NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820
powiat Wadowice,  woj. małopolskie
www.zwik.andrychow.pl zwik@andrychow.pl
tel.  33  875 26 55

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Miejsce odbioru osadu: siedziba Zamawiającego

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
imię i nazwisko: Bogdan Knapek      
telefon: 33  875 26 55  wew. 530     660 489 466    
e-mail: bknapek@zwik.andrychow.pl
nr pokoju: 9            
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  ( pn. - pt ) 9.00 -  13.00

Rodzaj zamówienia: Usługa
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Kryteria wyboru ofert:  cena (koszt) - 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami można pobrać:
ze strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.andrychow.pl/przetargi.htm

Kliknij - pobierz

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w § 27 ust. 1 Regulaminu oraz w SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat),  w terminie do:  24.11.2020 r ; godz. 11.30

Miejsce i termin otwarcia ofert:  Siedziba zamawiającego:  pokój nr 15  ;   24.11.2020 r ; godz. 12.00

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Mrzygłod

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Andrychów 19.11.2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na:„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: BM Recykling Spółka z o.o.

Wynik przetargu: Kliknij - pobierz

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Andrychów, dn. 24.10.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie zwanym w dalszej części Regulaminem

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
34 - 120 Andrychów, ul. Batorego 68
NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820
powiat Wadowice,  woj. małopolskie
www.zwik.andrychow.pl     zwik@andrychow.pl
tel.  33  875 26 55

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Miejsce odbioru osadu: siedziba Zamawiającego

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
imię i nazwisko: Bogdan Knapek      
telefon: 33  875 26 55  wew. 530     660 489 466     
e-mail: bknapek@zwik.andrychow.pl
nr pokoju: 9         
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  ( pn. - pt ) 900 -  1300

Rodzaj zamówienia:   Usługa
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Kryteria wyboru ofert:  cena (koszt)  - 100 %

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami można pobrać:
ze strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.andrychow.pl/przetargi.htm - kliknij - pobierz

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w § 27 ust. 1 Regulaminu oraz w SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat),  w terminie do:  
14.11.2019 r ; godz. 11.30 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  Siedziba zamawiającego:  pokój nr 15  ;   14.11.2019 r ; godz. 12.00

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Mrzygłod

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

Andrychów, dn. 18.06.2019 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 1 300 Mg”
.

Szczegóły - kliknij - pobierz wynik przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Andrychów, dn. 30.05.2019 r.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie zwanym w dalszej części Regulaminem

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
34 - 120 Andrychów, ul. Batorego 68
NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820
powiat Wadowice,  woj. małopolskie
www.zwik.andrychow.pl zwik@andrychow.pl
tel.  33  875 26 55

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 1 300 Mg”

Miejsce odbioru osadu: siedziba Zamawiającego

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
imię i nazwisko: Bogdan Knapek      
telefon: 33  875 26 55  wew. 530     660 489 466     
e-mail: bknapek@zwik.andrychow.pl
nr pokoju: 9         
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  ( pn. - pt ) 900 -  13.00

Rodzaj zamówienia: Usługa
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Kryteria wyboru ofert:  cena (koszt) - 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami można pobrać:
ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.zwik.andrychow.pl/strony/przetargi.htm

Kliknij - pobierz: Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w § 27 ust. 1 Regulaminu oraz w SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat),  w terminie do:  
17.06.2019 r ; godz. 11.30 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  Siedziba zamawiającego:  pokój nr 15  ;   17.06.2019 r ; godz. 1200

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Mrzygłod

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

Andrychów 3.08.2015 r.

W dniu 3.08.2015r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przesłał do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych treść ogłoszenia o zamówieniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w ostatnich 24 miesiącach na realizację projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów.

Pobierz ogłoszenie wersja do wydruku – kliknij tutaj (ogloszenie_115325-2015.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20.08.2015r.

 

 

Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzyki

 

Andrychów 04. września 2014

W dniu 04.09.2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przesłał do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych treść ogłoszenia o zamówieniu Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzyki w Gminie Andrychów dofinansowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013

Kliknij pobierz:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 01_10_2014r.

 

 

Przetargi realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt

Aby zapoznać się z przetargami realizowanymi przez Jednostkę Realizującą Projekt - prosimy kliknąć w menu: Jednostka Realizująca Projekt / Ogłoszenia i przetargi