KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZCJI SPÓŁKA Z O.O. W ANDRYCHOWIE


Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Batorego 68 (dalej ZWiK Sp. z o.o.). Ponadto, informujemy że:
a) Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• nawiązania i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków],
• realizacji zleceń badania laboratoryjnego wody i ścieków oraz świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych i transportowych [na podstawie ustawy o podatku dochodowym, ordynacji podatkowej oraz kodeksu cywilnego],
• przesyłania drogą elektroniczną komunikatów oraz rachunków za świadczone usługi [na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą].
b) Każdemu odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu przekazywania rachunków drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.
c) Dane osobowe odbiorców usług nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów administracji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
d) Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.
e) Osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do swoich danych, ma prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
f) Osoba składająca wniosek ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
h) W celu zasięgnięcia informacji o przetwarzaniu danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@zwik.andrychow.pl
i) Dane zbierane od Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w celu wystawienia rachunku). W związku z tym przysługuje Państwo prawo do wniesienia reklamacji i weryfikacji rachunku przez pracownika ZWiK.

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU NA TERENIE ZWiK w Andrychowie


1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 68 (dalej ZWiK Sp. z o.o.).
2. Obszarem objętym monitoringiem jest teren ZWiK Sp. z o.o. mieszczący się w Andrychowie przy ul. Batorego 68, a w szczególności:
• parking dla samochodów osobowych,
• plac manewrowy,
• wejście do budynku administracyjnego oraz laboratorium,
• wejście do budynków magazynów,
• teren oczyszczalni ścieków.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
• pisemnie na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
• na adres poczty elektronicznej: iod@zwikandrychow.pl.
4. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie objętym monitoringiem – dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do innych celów;).
5. Rejestrowanie danych przez system monitoringu:
• odbywa się na podstawie Kodeksu pracy;
• jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, realizowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.
6. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom administracyjnym państwa na podstawie przepisów prawa.
7. Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres minimum 14 dni, ale nie dłużej niż 3 miesiące.
8. Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.
9. Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Monitoring wizyjny jest wymogiem organizacyjnym w ZWiK Sp. z o.o. obejmującym wszystkich pracowników. Pozostałe osoby nie wyrażające zgody na zapis wizerunku nie mogą przebywać na terenie objętym monitoringiem prowadzonym przez ZWiK Sp. z o.o.
11. Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.

INFORMACJA O NAGRYWANIU ROZMÓW TELEFONICZNYCH

1. Administratorem systemu rejestracji rozmów telefonicznych jest ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 68 (dalej ZWiK).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
• pisemnie na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie,
• na adres poczty elektronicznej: iod@zwikandrychow.pl.
3. Dane osobowe osób kontaktujących się ze ZWiK będą przetwarzane w celu:
• zapewnienia ochrony interesów ZWiK, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracowników;
• zapewnienia ochrony interesów osób kontaktujących się ze ZWiK w razie wystąpienia sytuacji spornych.
4. Rejestrowanie danych przez system rejestracji rozmów telefonicznych jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, realizowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.
5. Dane osobowe zbierane w przez system rejestracji rozmów telefonicznych będą udostępniane organom administracyjnym państwa na podstawie przepisów prawa.
6. Zapis z systemu rejestracji rozmów telefonicznych będzie przechowywany przez okres minimum 30 dni, ale nie dłużej niż 3 miesiące.
7. Osoba, której dane zostały utrwalone w systemie rejestracji rozmów telefonicznych ma prawo dostępu do zapisu.
8. Osoba, której dane zostały utrwalone w systemie rejestracji rozmów telefonicznych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Systemie rejestracji rozmów telefonicznych jest wymogiem organizacyjnym w ZWiK Sp. z o.o. obejmującym wszystkich pracowników. Pozostałe osoby nie wyrażające zgody na zapis danych w trakcie rozmów telefonicznych proszone są o zaniechanie z wykonywania połączeń telefonicznych do ZWiK.
10. Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy utrwalone w systemie rejestracji rozmów telefonicznych.