W dniu 3 lutego 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” projektu pod tytułem: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 88.269.047,11 złotych, z czego kwota 43.431.205,87 złotych stanowiła będzie dotację z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

1. Cele przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, a w szczególności ochronę wód powierzchniowych, tj. przede wszystkim zlewni rzeki Wieprzówki, rzeki Targaniczanki, potoku Stawki, rzeki Soły i rzeki Skawy, oraz wód podziemnych, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Andrychów.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i gleb, zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrychów, a zatem poprawi warunki życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie stanowiło wkład w zagwarantowanie możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu środowiska, zarówno na terenie gminy Andrychów jak i całego regionu.

Wybudowanie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej pozwoli na przyłączenie nowych gospodarstw domowych, liczących w sumie ponad 5800 mieszkańców.

2. Opis przedsięwzięcia

Przedmiotem projektu jest wyposażenie miejscowości leżących w granicach administracyjnych gminy Andrychów w sieć kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków w Andrychowie, przekształcenie oczyszczalni ścieków w Inwałdzie w przepompownię, budowa kolektorów tłocznych doprowadzających ścieki z terenu miejscowości Inwałd do oczyszczalni ścieków w Andrychowie, modernizacja stacji uzdatniania wody Olszyny oraz remont rurociągu wodociągowego Czaniec-Andrychów.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

 • Budowa sieci kanalizacyjnej (12,31 km sieci) w miejscowości Roczyny
 • Budowa sieci kanalizacyjnej (1,31 km) w miejscowości Roczyny ul. Podgórska i ul. Polana
 • Budowa sieci kanalizacyjnej (9,88 km) w miejscowości Brzezinka Dolna
 • Budowa sieci kanalizacyjnej (0,14 km) Targanice Dolne osiedle Francja
 • Budowa sieci kanalizacyjnej (11,89 km) w miejscowości Targanice (etap II)
 • Budowa sieci kanalizacyjnej (30,24 km) w miejscowości Sułkowice Środkowe
 • Budowa sieci kanalizacyjnej (0,36 km) w Andrychowie ul. Tkacka
 • Budowa sieci kanalizacyjnej (9,73 km) w miejscowości Zagórnik
 • Budowa sieci kanalizacyjnej (6,36 km) w miejscowości Inwałd
 • Modernizacja rurociągu wodociągowego D500 Czaniec-Andrychów (3,465 km) w miejscowości Roczyny
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny
 • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Andrychowie
 • Przekształcenie oczyszczalni ścieków w Inwałdzie w przepompownię ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do ul. Granicznej w Andrychowie (3,86 km)

3. Harmonogram realizacji projektu

Zadania inwestycyjne podzielone zostały na 11 kontraktów, realizowanych niezależnie od siebie.
Roboczy harmonogram realizacji poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

Numer kontraktu  Nazwa kontraktu Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej II kw. 2011 r. II kw. 2014 r.
Kontrakt II Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polana i ul. Podgórskiej I kw. 2013 r. IV kw. 2014 r.
Kontrakt III Brzezinka Dolna – budowa kanalizacji sanitarnej III kw. 2012 r. II kw. 2014 r.
Kontrakt IV Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej II kw. 2011 r. II kw. 2014 r.
Kontrakt V Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej III kw. 2013 r. IV kw. 2013 r.
Kontrakt VI Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej I kw. 2013 r. IV kw. 2014 r.
Kontrakt VII Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej IV kw. 2012 r. II kw. 2014 r.
Kontrakt VIII Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej I kw. 2013 r. IV kw. 2014 r.
Kontrakt IX O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż
urządzeń przepompowni ścieków
IV kw. 2011 r. IV kw. 2012 r.
Kontrakt X Andrychów – przebudowa oczyszczalni ścieków II kw. 2013 r. IV kw. 2014 r.
Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów I kw. 2013 r. IV kw. 2013 r.
Kontrakt XI A Andrychów - modernizacja S.U.W. Olszyny II kw. 2014 r. IV kw. 2014 r.

 

O dokładnych terminach rozpoczęcia prac w ramach poszczególnych kontraktów mieszkańcy naszej gminy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do oglądania krótkiego filmu zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentującego realizację projektu, zamieszczonego na stronie http://www.podcasttv.pl/wfos/