Uwaga: Aktualne ogłoszenia i przetargi dostępne są tutaj

 

ZAWIADOMIENIE – TRYB POSTĘPOWANIA – ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 28.01.2015r Kliknij pobierz

W dniu 27.01.2015r zostały przeprowadzone negocjacje z jednym Wykonawcą tj. EKOLOG Sp. z o.o. z siedziba w Pile, ul. Wapienna 36, 64-920 Piła – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia publicznego pn: „Wykonanie robót dodatkowych w Studni przelewowo – rozdzielczej z komorą zasuw (ob. 7b) na terenie oczyszczalni ścieków w Andrychowie polegających na wymianie skorodowanych rurociągów tłocznych DN 500 oraz wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych.”

 

ZAWIADOMIENIE – TRYB POSTĘPOWANIA – ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 28.01.2015r Kliknij pobierz

W dniu 27.01.2015r zostały przeprowadzone negocjacje z jednym Wykonawcą tj. EKOLOG Sp. z o.o. z siedziba w Pile, ul. Wapienna 36, 64-920 Piła – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia publicznego pn: „Wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie instalacji c.o. w budynku krat z halą dmuchaw ob. 1a i 1b wraz z instalacją separatora piasku ob. 2c, w budynku pompowni ścieków z częścią energetyczną ob. Nr 7 oraz stacją dmuchaw ob. nr 30 oraz w budynku pompowni osadu powrotnego i nadmiernego ob. nr 9 na terenie oczyszczalni ścieków w Andrychowie.”

 

ZAWIADOMIENIE – TRYB POSTĘPOWANIA – ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 28.01.2015r Kliknij pobierz

W dniu 27.01.2015r zostały przeprowadzone negocjacje z jednym Wykonawcą tj. EKOLOG Sp. z o.o. z siedziba w Pile, ul. Wapienna 36, 64-920 Piła – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia publicznego pn: „Wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie skorodowanych rurociągów tłocznych DN 400 ze stali czarnej w budynku pompowni ścieków (Ob. 7) na terenie oczyszczalni ścieków w Andrychowie”.

 

ZAWIADOMIENIE  - TRYB POSTĘPOWANIA – ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 01.07.2014R. – OB. 9 – Kliknij pobierz

W dniu 30.06.2014r. zostały przeprowadzone negocjacje z jednym Wykonawcą tj. EKOLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Wapienna 36, 64-920 Piła – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie izolacji cieplnej i pokrycia stropodachu w budynku pompowni osadu powrotnego i nadmiernego (Ob. 9) na terenie oczyszczalni ścieków w Andrychowie”.

 

ZAWIADOMIENIE  - TRYB POSTĘPOWANIA – ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 01.07.2014R. – OB. 1a i 1b – Kliknij pobierz

W dniu 30.06.2014r. zostały przeprowadzone negocjacje z jednym Wykonawcą tj. EKOLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Wapienna 36, 64-920 Piła – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie izolacji cieplnej stropodachu w budynku krat z halą dmuchaw ob. 1a i 1b wraz z instalacją separatora piasku ob. 2c na terenie oczyszczalni ścieków w Andrychowie”.

 

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury przetargowej

Andrychów, dnia 16.06.2014 r.

Kontrakt XI A – „Zad. 2 – SUW Olszyny” w ramach projektu „Budowa  i Modernizacji Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”

W dniu 16.06.2014r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej treść ogłoszenia o zamówieniu pn. Kontrakt XI A – „Zad. 2 – SUW Olszyny”  w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.

Pobierz ogłoszenie – wersja do wydruku:
- kliknij tutaj: (OgloszenieSUWOlszyny- 2014-078191-F02-PL.pdf)

Niniejsze ogłoszenie można pobrać lub zapoznać się z nim w witrynie TED
- KLIKNIJ TUTAJ:http://ted.europa.eu/udl?uri=%20TED:%20NOTICE:%20209322-2014:TEXT:PL:HTML

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania - kliknij tutaj SIWZ_SUW_Olszyny.zip

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.08.2014 r.

*Kliknij pobierz (wybór najkorzystniejszej oferty 26_08_2014r.pdf)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 02.06.2014 r. zostały przeprowadzone negocjacje z jednym Wykonawcą tj. Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonanie umocnień dna i brzegów potoku (w miejscu przekroczenia rurociągiem) w miejscowości Roczyny przy ul. Cyprysowej”. Treść zawiadomienia- kliknij pobierz

 

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury przetargowej

Andrychów, dnia 11.03.2014 r.

Kontrakt XI A – „Zad. 2 –SUW Olszyny” w ramach projektu „Budowa i Modernizacji Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”

W dniu 11.03.2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej treść ogłoszenia o zamówieniu pn. Kontrakt XI A –„Zad. 2 – SUW Olszyny”
w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”

Pobierz ogłoszenie – wersja do wydruku:
- kliknij tutaj: (OgloszenieSUWOlszyny–2014-033127-F02-PL.pdf)

Niniejsze ogłoszenie można pobrać lub zapoznać się z nim w witrynie TED
- kliknij tutaj : http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86536-2014:TEXT:PL:HTML

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania tutaj: SIWZ_SUW_OLSZYNY.zip


WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 • WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 17.04.2014r.

Kliknij pobierz (WTS 17_04_14 SUW Olszyny.pdf)

 • Załącznik nr 18 – Wykaz wykonanych głównych dostaw

Kliknij pobierz (Załącznik nr 18 do SIWZ 17_04_14.pdf)

wersja edytowalna (Załącznik nr 18 do SIWZ 17_04_14.doc)


ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 • ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 17.04.2014r.

Kliknij pobierz (ZTS 17_04_14 SUW Olszyny.pdf)


ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 • ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 17.04.2014r.

Kliknij pobierz (ZTO 17_04_14 SUW Olszyny.pdf)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kontrakt XI A – „Zad. 2 – SUW Olszyny” w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” zostało unieważnione w dniu 04.06.2014r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 21.11.2013R. – Kliknij pobierz

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wolnej ręki pn. Budowa odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami - roboty uzupełniające do zadania inwestycyjnego "Kontrakt VII - Inwałd - budowa kanalizacji sanitarnej"

 

ZAWIADOMIENIE – TRYB POSTĘPOWANIA - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 05.08.2013R. – Kliknij pobierz

W dniu 02.08.2013 r. zostały przeprowadzone negocjacje z jednym Wykonawcą tj. Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa urządzenia wodnego regulującego (umacniającego) ciek wodny – Potok Stawki w miejscowości Inwałd”

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Z DNIA 16.07.2013r.

Numer referencyjny: 1/2013/RR
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. poszukuje wykonawcy tablic ogłoszeniowych, informujących o realizacji projektu dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1/ Tablice informacyjne jednostronne o wymiarach: 200cm (wys.) x 300cm (szer.) – 2 sztuki
2/Materiał: blacha ocynkowana, okres gwarancji jakości - odporność na działanie czynników atmosferycznych przez minimum 3 lata
3/ Kolor tła tablicy: biały
4/ Zawartość tablic

a. Opracowanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi podanymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wraz z załącznikami opublikowanymi na stronie: www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx

b. Tablice informacyjne powinny zawierać następujące elementy:

- logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie ze wzorem umieszczonym w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”
- logo beneficjenta tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
-logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz z odwołaniem słownym do Funduszu Spójności zgodne ze wzorem umieszczonym w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”
- napis o treści: Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów
- napis o treści: Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- napis o treści: Wartość projektu 88.269.048 PLN
- napis o treści: Wartość dofinansowania 43.431.206 PLN
- napis o treści: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013

5/ Wykonanie stelaży i montaż tablic w pasach drogowych dróg gminnych  w miejscach wskazanych przez   Zamawiającego.
Termin wykonania i montażu tablic: do dnia 30.08.2013r.

Oferty  należy składać  do  siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  osobiście,  pocztą: ul. Batorego 68, 34-120 Andrychów  pok. Nr  27 lub drogą elektroniczną na adres: jrp@zwik.andrychow.plw  nieprzekraczalnym  terminie do dnia 31.07.2013r.

Jednocześnie informujemy, że do powyższego zamówienia  nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Andrychów, 6. czerwca 2013 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje mieszkańców gminy Andrychów, że z dniem
30 czerwca 2013 roku kończy przyjmowanie wniosków o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych, nieujętych w projekcie „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”. Na podstawie przyjętych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków mieszkańców opracowane zostaną plany wykonania nowych przyłączy kanalizacyjnych, złożony zostanie wniosek
o stosowne pozwolenia na budowę, a następnie rozpoczną się prace przyłączeniowe. Zakończenie wszystkich działań przewidziane jest na IV kwartał 2014 roku.

 

KOMUNIKAT Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje mieszkańców Inwałdu
że od dnia 26 listopada 2012 roku rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości. Prace prowadzone będą etapami i zaczną się od ul. Wiejskiej pomiędzy numerami domów 174 i 184. Zakończenie wszystkich działań przewidziane jest na I kwartał 2014 roku.
O szczegółowym planie pracy oraz związanymi z tym ewentualnymi utrudnieniami dla mieszkańców wyżej wymienionych ulic informować będzie na bieżąco bezpośredni wykonawca robót.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. poszukuje osoby z uprawnieniami projektanckimi, pozwalającymi na pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją następujących projektów::

 • Roczyny (ul. Podgórska i ul. Polana) - budowa kanalizacji sanitarnej
 • Zagórnik - budowa kanalizacji sanitarnej
 • Sułkowice - budowa kanalizacji sanitarnej

Treść projektów dostępna jest w zamieszczonych poniżej ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, ogłoszonych  na realizację Kontraktu II (Roczyny), Kontraktu VI (Zagórnik) i Kontraktu VIII (Sułkowice)  lub w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie.
Nadzór autorski realizowany byłby w trybie „na wezwanie”. O potrzebie podjęcia czynności w ramach nadzoru autorskiego projektant informowany byłby z wyprzedzeniem 72 godzin.
W ofercie prosimy o podanie ceny umownej jednorazowego pobytu na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
Dodatkowe pytania oraz oferty prosimy kierować bezpośrednio do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 68 na ręce Starszego specjalisty ds. zamówień publicznych i monitoringu Pani Ewy Golenia (pokój nr 25, tel. 33 875 26 40 wew. 47) lub drogą elektroniczną na adres:    tm.jrp@zwik.andrychow.pl
Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe jest formą rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2012 roku.  

UWAGA MIESZKAŃCY BRZEZINKI DLN. oraz TARGANIC i ROCZYN

09.07.2012 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje mieszkańców ulic: Słonecznej, Polnej, Podgórskiej i Legionistów w Brzezince Dolnej oraz ul. Działy w Roczynach, a także ulic: Floriańskiej, Kalinowej, Wrzosowej i Gierkówki w Targanicach, że od dnia 16 lipca 2012 roku rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzone będą etapami i zaczną się od ul. Floriańskiej w Targanicach. Zakończenie wszystkich działań przewidziane jest na I kwartał 2014 roku. O szczegółowym planie pracy oraz związanymi z tym utrudnieniami dla mieszkańców rozkopywanych ulic informować będzie na bieżąco bezpośredni wykonawca robót.

 

Zapytanie ofertowe

Andrychów, 05.06.2012 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. poszukuje wydawcy ogólnopolskiego katalogu z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w celu umieszczenia w nim jednostronicowej prezentacji Spółki.
W ofercie prosimy o podanie informacji na temat:

 1. całkowitego nakładu katalogu branżowego;
 2. formatu i szaty graficznej katalogu;
 3. ceny prezentacji jednostronicowej, łącznie z kosztem opracowania graficznego;
 4. ilości egzemplarzy okazowych;
 5. terminu wydania katalogu;
 6. innych istotnych informacji mogących mieć wpływ na wybór oferty.

Oferty prosimy kierować bezpośrednio do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 68 na ręce Kierownika JRP Jerzego Świerczyńskiego (pokój nr 27) lub drogą elektroniczną na adres jrp@zwik.andrychow.pl

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe jest formą rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2012 roku

 

Zapytanie ofertowe

Andrychów, 29.03.2012 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. poszukuje wykonawcy tablic informacyjnych, jednostronnych o wymiarach: 240 cm (wys.) x 280 cm (szer.)   Przewidywana wielkość zamówienia - 4 sztuki. Szczegóły zapytania ofertowego - tutaj

 

 

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury przetargowej

Kontrakt X- "Andrychów - Przebudowa oczyszczalni ścieków" w ramach projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów.

Kliknij tutaj

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury przetargowej

Kontrakt II "Roczyny ul. Podgórska i ul. Polana - budowa kanalizacji sanitarnej" w ramach projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów"

Kliknij tutaj

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury przetargowej

Kontrakt VI "Zagórnik - budowa kanalizacji sanitarnej" w ramach projektu"Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów"

Kliknij tutaj

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury przetargowej

Kontrakt VIII "Sułkowice - budowa kanalizacji sanitarnej" w ramach projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów"

Kliknij tutaj

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury przetargowej

Kontrakt X - "Andrychów - Przebudowa oczyszczalni ścieków" w ramach projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów"

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kontrakt X - "Andrychów - Przebudowa oczyszczalni ścieków" w ramach projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów" zostało unieważnione w dniu 03.12.2012 r.

Rozpoczęto nową procedurę przetargową. Aby ją obejrzeć kliknij tutaj

Kliknij tutaj aby obejrzeć archiwalną - unieważnioną procedurę przetargową

 

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury przetargowej

Kontrakt XI - Zad. 1 "Przebudowa wodociągu metodą reliningu" w ramach projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów"

Kliknij tutaj

 

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury przetargowej

Kontrakt XII -"Inżynier Kontraktu" w ramach projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów".

Kliknij tutaj