Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Andrychowie informuje, że na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( D.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ), Rada Miejska w Andrychowie uchwałą nr XVI-118-11 z dnia 24. 11. 2011 r., zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Andrychów na okres od dnia 01. 01. 2012r. do 31. 12. 2012 r.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m³
dostarczonej wody
4,61 zł/m³
2. Pozostali odbiorcy
zasilani wodą
z SUW Olszyny
cena za 1 m³
dostarczonej wody
4,06 zł/m³
3. Pozostali odbiorcy
zasilani wodą kupo-
waną z P.K.”Aqua”
S.A.
cena za 1 m³
dostarczonej wody
5,17 zł/m³

4.
Gmina Andrychów
za wodę do fontann,
zdroi ulicznych
i na cele przeciwpożarowe
cena za 1 m3
dostarczonej wody
4,06 zł/m3

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Gospodarstwa
domowe
cena za 1 m³
odprowadzonych
ścieków
5,31 zł/m³
2. Pozostali odbiorcy cena za 1m3
odprowadzonych
ścieków
5,31 (1) zł/m³

(1) Cena dotyczy ścieków przemysłowych, których parametry odpowiadają dopuszczalnym parametrom określonym w umowie. Za przekroczenie parametrów dopuszczalnych nalicza się opłatę dodatkową wg wzoru:

Fz - Mz x procent ceny za ścieki
określony w Tabeli 3
x cena 1 m3 odprowadzonych ścieków
js

gdzie:

Fz - faktyczna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
Mz - dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
js - jednostka stężenia wg tabeli 3

Uwaga:

  1. Do cen określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt.9) rozporządzenia.
  2. Na podstawie art.2 pkt. 13 ustawy wyodrębniono w Tabeli 2, dwie grupy odbiorców. Po dokonaniu alokacji kosztów na powyższe grupy stwierdzono, że ceny usług są identyczne. W załączonych do wniosku obliczeniach uwzględniono więc łączne koszty i przychody obu grup taryfowych.

Tabela 3. PODZIAŁ WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA GRUPY, WIELKOŚCI JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OPŁATY DODATKOWE ZA PRZEKROCZENIE JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ

Wskaźniki zanieczyszczeń Grupa Jedn. stężenia
g/m3
% ceny umow. z tyt.
przyjm. ściek. za przekr.
jedn. stęż. w 1m3 ścieków
Pięciodniowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5
1 100 10
Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu (ChZT-Cr)
1 100 10
Zawiesina ogólna 1 50 10
Chlorki 1 100 10
Siarczany 1 100 10
Subst. ekstr. się eterem naft. 1 10 5
Azot ogólny 1 1,0 5
Fosfor ogólny 1 0,1 5
Fenole lotne 2 0,05 5
Substancje ropopochodne 2 0,1 10
Subst. pow. czynne-anion. 2 1,0 5
Ołów 2 0,1 10
Rtęć 2 0,01 10
Miedź 2 0,1 10
Cynk 2 0,1 10
Kadm 2 0,1 10
Chrom 2 0,1 5
Nikiel 2 1,0 10
Temperatura - 1 5
Odczyn pH - 0,1 5

Uwaga:

  1. W przypadku przekroczenia stężeń w kilku wskaźnikach grupy 1 wymiar opłaty ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
  2. W przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników grupy 2.
  3. W przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup 1 i 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za wszystkie przekroczone wskaźniki grupy 2.

Tabela 4. Wysokość stawek opłat abonamentowych

L.p. Grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Odbiorcy wody rozliczani na
podstawie wskazań
wodomierza
Stawka opłaty
abonamentowej za
gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt
wodomierza i rozliczenie należności
5,60 zł/odbiorcę/
m-c
2. Odbiorcy wody rozliczani
na podstawie ryczałtu
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług 1,67 zł/odbiorcę/
m-c
3. Odbiorcy usługi odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza zamontowanego na własnym ujęciu wody Stawka opłaty za gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego 8,18 zł/odbiorcę/
m-c
4. Odbiorcy usługi odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie ryczałtu Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług 4,25 zł/odbiorcę/
m-c
5. Odbiorcy usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wskazań tego samego wodomierza Stawka opłaty
abonamentowej za
gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt
wodomierza i rozliczenie należności
9,85 zł/odbiorcę/ m-c

Uwaga:

  1. Do stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli 4 dolicza się podatek od towarów
    i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9 rozporządzenia.
  2. Od odbiorców usługi dostarczania wody lub odprowadzania ścieków, u których zamontowany jest więcej niż jeden wodomierz główny pobiera się stawkę opłaty abonamentowej za każdy wodomierz główny.

 


Archiwum taryf. Taryfy za rok: 2009 | 2010 | 2011