Kliknij - pobierz wersje do wydruku

Uchwała Nr XL-355-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie z dnia 22 października 2013r. – Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski


Załącznik do Uchwały Nr XL-355-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013 r.

Tabela nr 1. Ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodęL.p.
Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena  netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług (w tym Gmina Andrychów za wodę  pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz za wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.)
cena za 1 m³
dostarczonej wody
4,96 zł/m³

Uwaga:
Do ceny określonej w kolumnie 4 dolicza się  podatek od towarów i usług, którego wysokość określają odrębne przepisy prawa.

Tabela nr 2       
Ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena  netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Gospodarstwa
domowe

cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

6,69


zł/m³

2.

Pozostali odbiorcy

cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

6,69 1)

zł/m³

 

1) 1) Cena dotyczy ścieków od grupy „pozostali odbiorcy”, których parametry odpowiadają dopuszczalnym parametrom określonym w umowie.

Za przekroczenie parametrów dopuszczalnych nalicza się opłatę dodatkową wg wzoru:

Fz - Mz

 x  procent ceny za ścieki
określony w Tabeli 3
 x  cena 1 m3 odprowadzonych ścieków
js


gdzie:

Fz -   faktyczna  wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
Mz -   dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
js   -   jednostka stężenia wg tabeli 3

Uwaga:
Do cen określonych w kolumnie 4 dolicza się  podatek od towarów i usług, którego wysokość określają odrębne przepisy prawa.

Tabela nr 3
PODZIAŁ  WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA GRUPY, WIELKOŚCI
JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OPŁATY DODATKOWE
ZA PRZEKROCZENIE JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ

Wskaźniki  zanieczyszczeń

Grupa

Jedn. stężenia
g/m3

% ceny umow. z tyt..
przyjm. ściek. za przekr.
jedn. stęż. w 1m3 ścieków

Pięciodniowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5

1

100

10

Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu  (ChZT-Cr)

1

100

10

Zawiesina  ogólna

1

50

10

Chlorki

1

100

10

Siarczany

1

100

10

Subst. ekstr. się eterem naft.

1

10

5

Azot  ogólny

1

1,0

5

Fosfor  ogólny

1

0,1

5

Fenole  lotne

2

0,05

5

Substancje  ropopochodne

2

0,1

10

Subst. pow. czynne-anion.

2

1,0

5

Ołów

2

0,1

10

Rtęć

2

0,01

10

Miedź

2

0,1

10

Cynk

2

0,1

10

Kadm

2

0,1

10

Chrom

2

0,1

5

Nikiel

2

1,0

10

Temperatura

-

1

5

Odczyn pH

-

0,1

5

Uwaga :
1. W przypadku przekroczenia stężeń w kilku wskaźnikach grupy 1 wymiar opłaty ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
2. W przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy 2 – wymiar opłaty ustala się  jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników grupy 2.
3. W przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup 1 i 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za wszystkie przekroczone wskaźniki grupy 2

Tabela nr 4        Stawki  opłat  abonamentowych

L.p.

Grupa  odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka  netto

Jednostka
miary

1

2

3

4

5

1.

Opłata abonamentowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

1.1

Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody i usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności

Woda     7,09
Ścieki   13,11

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

Razem  20,20

1.2

Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności


11,93

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

1.3

Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt i rozliczenie należności

17,95

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

1.4

Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Stawka opłaty abonamentowej  za odczyt i rozliczenie należności


9,68

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

1.5

Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków

8,27

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

2.

Opłata abonamentowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym

2.1

Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody i usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności

Woda     9,34
Ścieki   21,38

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

Razem  30,72

2.2

Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności

14,18

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

2.3

Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt i rozliczenie należności

26,22

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

2.4

Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Stawka opłaty abonamentowej  za odczyt i rozliczenie należności

9,68

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

2.5

Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków

21,04

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

2.6

Odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody

4,50

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

2.7

Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków

16,54

zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

 

Uwaga:
1. Do stawek opłat określonych w kolumnie 4 dolicza się  podatek od towarów i usług, którego wysokość określają odrębne przepisy prawa.
2. Od odbiorców usługi dostarczania wody lub odprowadzania ścieków, u których zamontowany jest więcej niż jeden wodomierz główny pobiera się stawkę opłaty abonamentowej za każdy wodomierz  główny.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

 

 


Archiwum taryf. Taryfy za rok: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013