Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie informuje, że na mocy art. 24, ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( D.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), od  dnia 1  stycznia 2015r.  wchodzą  w życie  nowe  taryfy  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  terenie  gminy  Andrychów

Tabela 1

Wysokość  cen  za  dostarczoną  wodę     

 L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

  1

2

3

4

5

1.

Wszyscy odbiorcy
usług ( w tym:
Gmina Andrychów
za wodę do fontann,
zdroi ulicznych i na cele przeciwpożarowe)

cena za 1 m³
dostarczonej wody

4,73

zł/m³

                                                                                         
Tabela 2 

Wysokość   cen   za   odprowadzane   ścieki 

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena   netto

Jednostka miary

  1

            2

             3

              4

        5

1. Gospodarstwa
domowe
cena za 1 m³
odprowadzonych
ścieków
  7,14 zł/m³

2.

Pozostali odbiorcy

cena za 1m3
odprowadzonych
ścieków 

 7,14 1)

zł/m³  

1) Cena dotyczy ścieków od grupy „pozostali odbiorcy”, których parametry odpowiadają dopuszczalnym parametrom określonym w umowie. Za przekroczenie parametrów dopuszczalnych nalicza się opłatę dodatkową wg wzoru:

Fz - Mz

 x  procent ceny za ścieki
określony w Tabeli 3
 x  cena 1 m3 odprowadzonych ścieków
js

 

gdzie:

Fz    -   faktyczna  wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
Mz  -   dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
js   -   jednostka stężenia wg tabeli 3

 

Uwaga:

1.   Do  cen  określonych  w  kolumnach  4  tabel  1  i  2  dolicza  się  podatek  od  towarów  i  usług,
zgodnie  z  §  2, pkt.9)   rozporządzenia.
2.   Na podstawie art.2 pkt. 13 ustawy wyodrębniono w Tabeli 2, dwie grupy odbiorców. Po dokonaniu
alokacji kosztów na powyższe grupy stwierdzono, że  ceny  usług są  identyczne. W  załączonych  
do wniosku obliczeniach uwzględniono więc łączne koszty i przychody obu grup taryfowych.

Tabela 3

PODZIAŁ WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA GRUPY, WIELKOŚCI JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OPŁATY DODATKOWE ZA PRZEKROCZENIE JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ

 

Wskaźniki  zanieczyszczeń

 

Grupa

 

    Stężenie

% ceny umow. z tyt.
przyjm. ściek. za przekr.
jedn. stęż. w 1m3 ścieków

Pięciodniowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5

1

100 g/m3

10

Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu  (ChZT-Cr)

1

100 g/m3

10

Zawiesina  ogólna

1

  50 g/m3

10

Chlorki

1

100 g/m3

10

Siarczany

1

100 g/m3

10

Subst. ekstr. się eterem naft.

1

10   g/m3

  5

Azot  ogólny

1

1,0  g/m3

  5

Fosfor  ogólny

1

0,1  g/m3

  5

Fenole  lotne

2

  0,05 g/m3

  5

Substancje  ropopochodne

2

0,1  g/m3

10

Subst. pow. czynne-anion.

2

1,0  g/m3

  5

Ołów

2

0,1  g/m3

10

Rtęć

2

  0,01 g/m3

10

Miedź

2

0,1  g/m3

10

Cynk

2

0,1  g/m3

10

Kadm

2

0,1  g/m3

10

Chrom

2

0,1  g/m3

  5

Nikiel

2

1,0  g/m3

10

Temperatura

-

10 C     

  5

Odczyn pH

-

0,1

  5

 

Uwaga:

  1. W przypadku przekroczenia stężeń w  kilku wskaźnikach grupy 1 wymiar opłaty  ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
  2. W przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników grupy 2.
  3. W przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup 1 i 2 – wymiar opłaty  ustala  się  jako  sumę  opłat  za  ten  wskaźnik grupy 1, którego  przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za wszystkie przekroczone wskaźniki grupy 2.

Tabela 4

                                                                                                                                                                    

Uwaga:

  1. Do stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli 4 dolicza się podatek od towarów
    i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9 rozporządzenia.

 

  1. Od  odbiorców  usługi  dostarczania  wody  lub  odprowadzania  ścieków, u których zamontowany jest  więcej niż  jeden  wodomierz główny pobiera się  stawkę  opłaty abonamentowej za każdy wodomierz główny.

 


Archiwum taryf. Taryfy za rok: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014