UCHWAŁA NR XVI-140-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015r., poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015r., poz. 139), na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, ul. Batorego 68 z dnia 22 października 2015r.

Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie dla dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

 

Załącznik do Uchwały Nr XVI-140-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Tabela nr 1

 L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

  1

2

3

4

5

1.

Wszyscy odbiorcy usług
(w tym: Gmina Andrychów za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych)

cena za 1 m³
dostarczonej wody

4,79

zł/m³

 

Tabela nr 2

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena netto

Jednostka miary

  1

            2

             3

              4

        5

1. Gospodarstwa
domowe
cena za 1 m³
odprowadzonych
ścieków
  7,38 zł/m³

2.

Pozostali odbiorcy

cena za 1m3
odprowadzonych
ścieków 

 7,38 1)

zł/m³  

1) Cena dotyczy ścieków od grupy „pozostali odbiorcy”, których parametry odpowiadają dopuszczalnym parametrom określonym w umowie. Za przekroczenie parametrów dopuszczalnych nalicza się opłatę dodatkową wg wzoru:

Fz - Mz

 x  procent ceny za ścieki
określony w Tabeli 3
 x  cena 1 m3 odprowadzonych ścieków
js

gdzie:

Fz    -   faktyczna  wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
Mz  -   dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
js   -   jednostka stężenia wg tabeli 3

Uwaga:

1. Do cen określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług, którego wysokość określają odrębne przepisy prawa.

Tabela nr 3

PODZIAŁ WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA GRUPY, WIELKOŚCI JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OPŁATY DODATKOWE ZA PRZEKROCZENIE JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃWskaźniki zanieczyszczeń


Grupa


Stężenie

% ceny umow. z tyt. przyjm. ściek. za przekr. jedn. stęż. w 1m3 ścieków

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

1

100 g/m3

10

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)

1

100 g/m3

10

Zawiesina ogólna

1

50 g/m3

10

Chlorki

1

100 g/m3

10

Siarczany

1

100 g/m3

10

Subst. ekstr. się eterem naft.

1

10 g/m3

5

Azot ogólny

1

1,0 g/m3

5

Fosfor ogólny

1

0,1 g/m3

5

Fenole lotne

2

0,05 g/m3

5

Substancje ropopochodne

2

0,1 g/m3

10

Subst. pow. czynne-anion.

2

1,0 g/m3

5

Ołów

2

0,1 g/m3

10

Rtęć

2

0,01 g/m3

10

Miedź

2

0,1 g/m3

10

Cynk

2

0,1 g/m3

10

Kadm

2

0,1 g/m3

10

Chrom

2

0,1 g/m3

5

Nikiel

2

1,0 g/m3

10

Temperatura

-

10 C

5

Odczyn pH

-

0,1

5

 

Uwaga :

1. W przypadku przekroczenia stężeń w kilku wskaźnikach grupy 1 wymiar opłaty ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

2. W przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników grupy 2.

3. W przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup 1 i 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za wszystkie przekroczone wskaźniki grupy 2.

Tabela nr 4

Wysokość stawek opłat abonamentowych


L.p .

Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Opłata abonamentowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

1.1

Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody i usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności Woda 6,37
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
Ścieki 12,49

Razem

18,86

1.2

Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności
10,42

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

1.3

Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt i rozliczenie należności
16,54

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

1.4
Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności

8,10

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

1.5
Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków

8,44

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
2.

Opłata abonamentowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym

2.1 Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody i usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności
Woda 8,69
Ścieki 20,93
Razem 29,62
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
2.2 Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności 12,74
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
2.3 Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt i rozliczenie należności
24,98

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

2.4
Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności 8,10
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

2.5
Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków 21,52
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

2.6
Odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody 4,64
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

2.7
Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków 16,88
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

Uwaga:

1. Do stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli 4 dolicza się podatek od towarów i usług, którego wysokość określają odrębne przepisy prawa.

2. Od odbiorców usługi dostarczania wody lub odprowadzania ścieków, u których zamontowany jest więcej niż jeden wodomierz główny pobiera się stawkę opłaty abonamentowej za każdy wodomierz główny.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

 


Archiwum taryf. Taryfy za rok: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015