Taryfy 2017


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Andrychowie  zawiadamia,  że na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  ( D. U. z 2006 r.,  Nr  123,  poz.  858 ),  Rada Miejska  w Andrychowie  uchwałą  nr XXVII-271-16   z  dnia   24.11. 2016 r.  zatwierdziła  taryfy  dla zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  terenie  gminy  Andrychów,  od  01. 01. 2017 r.  do  31. 12. 2017 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę   

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy usług z grup taryfowych: W1.1., W1.2, W2.1, W2.2. i W2.3. (w tym: Gmina Andrychów za wodę do fontann, zdroi ulicznych i na cele przeciwpożarowe)
oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

cena za 1 m³ dostarczonej wody

4,79

5,17

zł/m³

                                                                              
Wysokość cen za odprowadzane ścieki

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy usług z grup taryfowych: S1.1., S1.2, S1.3, S2.1, S2.2 i S2.3

cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

7,38

7,97

zł/m³

   

W przypadku wprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych o parametrach przekraczających wartości dopuszczalne określone w załączniku do umowy, nalicza się opłatę dodatkową wg wzoru:

 

Fz - Mz

 x  procent ceny za ścieki
określony w Tabeli 3
 x  cena 1 m3 odprowadzonych ścieków
js

gdzie:

Fz    -   faktyczna  wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
Mz  -   dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
js   -   jednostka stężenia wg tabeli 3

 

PODZIAŁ  WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA GRUPY, WIELKOŚCI JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OPŁATY DODATKOWE ZA PRZEKROCZENIE JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ

 

Wskaźniki  zanieczyszczeń

 

Grupa

 

    Stężenie

% ceny umow. z tyt.
przyjm. ściek. za przekr.
jedn. stęż. w 1m3 ścieków

Pięciodniowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5

1

100 g/m3

10

Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu  (ChZT-Cr)

1

100 g/m3

10

Zawiesina  ogólna

1

  50 g/m3

10

Chlorki

1

100 g/m3

10

Siarczany

1

100 g/m3

10

Subst. ekstr. się eterem naft.

1

10   g/m3

  5

Azot  ogólny

1

1,0  g/m3

  5

Fosfor  ogólny

1

0,1  g/m3

  5

Fenole  lotne

2

  0,05 g/m3

  5

Substancje  ropopochodne

2

0,1  g/m3

10

Subst. pow. czynne-anion.

2

1,0  g/m3

  5

Ołów

2

0,1  g/m3

10

Rtęć

2

  0,01 g/m3

10

Miedź

2

0,1  g/m3

10

Cynk

2

0,1  g/m3

10

Kadm

2

0,1  g/m3

10

Chrom

2

0,1  g/m3

  5

Nikiel

2

1,0  g/m3

10

Temperatura

-

10 C     

  5

Odczyn pH

-

0,1

  5

 

Uwaga:

  • W przypadku przekroczenia stężeń w  kilku wskaźnikach grupy 1 wymiar opłaty  ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
  • W przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy 2 – wymiar opłaty ustala się

jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników grupy 2.

  • W przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup 1 i 2 – wymiar opłaty  ustala  się  jako  sumę  opłat  za  ten  wskaźnik grupy 1, którego  przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za wszystkie przekroczone wskaźniki grupy 2.

 

                    Wysokość  stawek  opłat  abonamentowych

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka miary

Symbol

Rodzaj

1

2

3

4

5

6

Opłata abonamentowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w 1 miesięcznym            okresie  rozliczeniowym

W 1.1

Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody oraz połowa opłaty za       odczyt wodomierza i rozliczenie należności

6,37

6,88

zł/odbiorcę                 /okres rozliczeniowy

S 1.1

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz połowa opłaty za odczyt wodomierza i rozliczenie należności

12,49

13,49

W 1.2

Odbiorcy wody rozliczani   w oparciu o wskazania     wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności

10,42

11,25

zł/odbiorcę /okres rozliczeniowy

S 1.2

Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania   urządzenia pomiarowego lub na podstawie ilości ścieków określonych w umowie.

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt i        rozliczenie należności

16,54

17,86

zł/odbiorcę /okres rozliczeniowy

S 1.3

Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na     podstawie przepisów         dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków

8,44

9,12

zł/odbiorcę /okres rozliczeniowy

 

 

       Opłata abonamentowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w 2 miesięcznym     okresie rozliczeniowym                                                  

W 2.1

Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody oraz połowa opłaty za       odczyt wodomierza i rozliczenie należności

8,69

9,39

zł/odbiorcę /okres rozliczeniowy

S 2.1

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz połowa opłaty za odczyt wodomierza i rozliczenie należności

20,93

22,60

W 2.2

Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności

12,74

13,76

zł/odbiorcę /okres rozliczeniowy

S 2.2

Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania    urządzenia pomiarowego lub na podstawie ilości ścieków określonych w umowie.

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz za odczyt i        rozliczenie należności

24,98

26,98

zł/odbiorcę /okres rozliczeniowy

W 2.3

Odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów         dotyczących przeciętnych norm  zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi dostarczania wody

4,64

5,01

zł/odbiorcę /okres rozliczeniowy

S 2.3

Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków

16,88

18,23

zł/odbiorcę /okres rozliczeniowy

 

 

 


Archiwum taryf. Taryfy za rok: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016